Where can I find you online?


Portfolio

I was looking for images for a portfolio piece yesterday and I found this 2010 cartoon… While in 2010 employers may not have been looking for your online presence, in Internet time a lot can change in three years. And it has…Now, it’s just as likely that the first question our students get asked by potential employers is “Where can I find you on line?” …”Is your portfolio public?” …usually, while they are pulling out their Galaxy.

Today, job candidates don’t have to say “Google me”. They can assume the employer has already done that. What the candidate needs to do is make sure that search returns a professional profile and a credible portfolio of skills, contributions, and collaborations.

Nothing underlines this more than the news from Google last month that they will no longer consider transcripts or GPA scores for hiring…

One of the things we’ve seen from all our data crunching is that G.P.A.’s are worthless as a criteria for hiring, and test scores are worthless—no correlation at all except for brand-new college grads, where there’s a slight correlation. Google famously used to ask everyone for a transcript and G.P.A.’s and test scores, but we don’t anymore, unless you’re just a few years out of school. We found that they don’t predict anything.

Seems Google has decided that “academic environments are artificial environments”. According to Laszlo Bock, a senior vice president at Google,

[Y]our ability to perform at Google is completely unrelated to how you performed when you were in school, because the skills you required in college are very different.

Google isn’t interested in hiring people who can find the correct answer when one exists. They are interested in hiring “…people who like figuring out stuff where there is no obvious answer” .

Welcome to the 21st Century new grads! It’s a Google world out there…

Portfolio Learning

Dưới đây là bản tiếng Việt

A portfolio approach to learning is a process and a practice that allows you to know and talk about yourself as a learner, profile your skilled self, and highlight how your learning transfers from one setting to another in order for you to achieve your life, work, and learning goals.
http://www.nscc.ca/learning_programs/portfolio

My employer, the Nova Scotia Community College, requires that all students produce a portfolio of their work as a requirement of graduation. When I have to explain the concept of portfolio to my students I explain it like this….
“If you produce a portfolio and someone who doesn’t know you looks at it, what are they going to discover about you? Ypur portfolio must show them who you are…what you have done… and what you can do.”

A student’s portfolio will include:

 • A statement of career goals
 • A resume
 • Work samples
 • A skills inventory
 • Evidence of knowledge and abilities
 • Learning narratives and reflections

Click on the graphic to check out a few online portfolios from our NSCC Truro IT students…

Portfolios

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Portfolio Learning:

Phương pháp portfolio là một quá trình cho phép người học biết và nói chuyện với bản thân với tư cách là một người học,   portfolio trình bày thông tin đầy đủ về kỹ năng của bạn, và làm rõ việc học tập của bạn chuyển tiếp từ môi trường này đến môi trường khác như thế nào để các bạn để đạt được mục tiêu về học tập, công việc và mục tiêu cuộc đời.
(tham khảo: http://www.nscc.ca/learning_programs/portfolio)

Trường CĐCĐ Nova Scotia yêu cầu tất cả các học sinh phải làm bản Hồ sơ về quá trình học tập của họ vì đây là yêu cầu bắt buộc để tốt nghiệp. Khi giải thích khái niệm Hồ sơ cho sinh viên của mình,  tôi nói như thế này:

“Nếu bạn tạo ra một Hồ sơ và người nào đó không biết bạn đọc Hồ sơ đó, họ sẽ khám phá được điều gì về bạn?  Hồ sơ của bạn phải cho họ biết bạn là ai, bạn đã làm được những gì, và bạn có thể làm gì? “.

Hồ sơ sinh viên sẽ bao gồm các nội dung sau:

 1. Mục tiêu sự nghiệp
 2. Sơ yếu lý lịch
 3. Sản phẩm mẫu (worksample) (ví dụ sinh viên sư phạm thì worksample là giáo án, bài giảng mẫu; sinh viên kỹ thuật thì worksample có thể là một sản phẩm mà sinh viên tự làm ra)
 4. Các kỹ năng bạn có
 5. Minh chứng về kiến thức và khả năng đã học được
 6. Tóm tắt việc học tập và những bài học rút ra trong quá trình học tập đó.

PLAR Prior Learning Assessment and Recognition

Dưới đây là bản tiếng Việt

PriorLearning

Prior learning assessment and recognition (PLAR), is a process of evaluating learning acquired outside the classroom for the purpose of assigning academic credit. An individual may have acquired college-level learning through corporate or military training, work experience, or independent study. It may also be referred to as prior learning assessment (PLA)  or recognition of prior learning (RPL). Methods to assess prior learning might  include a challenge exam on course material or a portfolio assessment.

PLAR acknowledges the value of learning outside a formal setting and facilitates access to credentials for ‘non-traditional’ learners. It validates the worth of learning students have achieved by themselves and may allow them to gain access to an advanced program more suited to their abilities. By assessing and recognizing a students’ skills we can eliminates unnecessary repetition and duplication of material already familiar to them. Public (and private) money is better used because people who already have skills and knowledge are not re-trained.

A PLAR process enhances students’ perception and understanding of learning as a lifelong process.

As informal learning options and the need for all of us to be lifelong learners increase, it is important for colleges to have a system of PLAR in place.

Here is an example of a PLAR policy and procedure document from Algonquin College in Canada.

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

PLAR Prior Learning Assessment and Recognition

(Công nhận đánh giá kết quả học tập ngoài lớp học của sinh viên)

Công nhận và đánh giá kết quả học tập PLAR là một quá trình đánh giá việc học tập diễn ra ngoài lớp học để cấp tín chỉ học phù hợp cho người học. Một người có thể lĩnh hội những kiến thức bậc Cao đẳng, Đại học thông qua việc đào tạo tại công ty hoặc đào tạo trong quân đội, thông qua kinh nghiệm làm việc, hoặc là việc tự học. Đây cũng có thể được hiểu là Đánh giá kết quả (PLA) hoặc là Công nhận kết quả (RPL). Các phương pháp đánh giá bao gồm: cho làm bài thi, hoặc đánh giá hồ sơ (portfolio).

PLAR công nhận giá trị của việc học bên ngoài lớp học chính thống,  và cấp chứng chỉ phù hợp cho người học.  Nó công nhận giá trị của việc học mà học sinh tự lĩnh hội, và cho phép họ  học tiếp lên chương trình cao hơn phù hợp với khả năng của mình. Bằng cách đánh giá và công nhận kỹ năng của người học, chúng ta có thể loại bỏ việc dạy lại những kiến thức đã học. Ngân sách nhà nước (cá nhân) được sử dụng hợp lý hơn bởi vì những người đã có kiến thức kỹ năng không bị đào tạo lại phần kiến thức kỹ năng đó.

Quá trình PLAR nâng cao nhận thức và hiểu biết của người học về việc học là cả cả quá trình kéo dài suốt cuộc đời.

Vì ngày càng có nhiều nhu cầu và nhiều sự lựa chọn cho việc học ở ngoài lớp, cho nên các trường rất cần có một hệ thống PLAR của mình.

Đây là ví dụ của chính sách và quy trình PLAR của trường Cao đẳng Algonquin, Canada.

Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_prior_learning