Work-based Learning

Dưới đây là bản tiếng Việt

work-based learning

When I was in high school, I didn’t think about teaching computer networking as a career…I didn’t think about it because computer networks didn’t exist (I know, I’m old). But as a technology instructor, I absolutely understand that I am training my students for jobs that don’t exist yet. I also have learned the painful lesson that a technology I spent three long years mastering can become obsolete in a matter of months .

With knowledge increasing exponentially companies aren’t just dealing with continual knowledge emergence and knowledge obsolescence. They are also dealing with the disappearance of existing careers and the emergence of new careers.  Many companies have realized that, unless they want to install a revolving door in the HR department, properly designed and implemented work-based learning programs are the best way to ensure that their employees have the skills and knowledge required to thrive in today’s workplace and economy.

Work-based learning may refer to learning delivered by a university, college, or other training provider in the workplace. It may also refer to the informal learning among employees stimulated by the needs of the workplace. Usually, work-based learning addresses a threat or an opportunity (remember SWOT?) the company has identified.

What role can the college play in work-based learning?

Work-based learning can be a partnership between the employer and the college to facilitate learning among employees. In order to develop effective training programs that address the expectations and needs of both employee and employer the college needs to: 

 • Establish strong industry partnerships and understand the issue the training is meant to address
 • Respect the employee-learner by ensuring that recognition of prior learning is an integral component of any offered training
 • Involve the employer in the development of the program, especially when designing work-based projects and assignments.

As a partner in any work-based training the employer needs to:

 • Encourage employees to engage in professional development,
 • Allocate time and resources to support the learners
 • Provide a pathway between learning and practical application of skills and knowledge.

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Học tập từ công việc

Học tập từ công việc đề cập đến việc học trong môi trường đại học, cao đẳng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo khác tại nơi làm việc, thông thường học tập từ công việc phải chịu sự giám sát của một cá nhân trong công ty và một giảng viên ngoài công ty.

Kỹ năng học tập từ công việc:

 1. Phát triển các giải pháp cho các vấn đề tại nơi làm việc dựa trên lý thuyết và thực hành.
 2. Khai thác nơi làm việc như một nguồn tài nguyên học tập.
 3. Quản lý bản thân và người khác.
 4. Phản ánh dựa trên những gì đã học được trong và từ nơi làm việc.
 5. Chuyển giao kiến thức, khả năng và năng lực hiện có đến những bối cảnh mới và những bối cảnh khác nhau.

Tiến hành học tập từ công việc

Vai trò của trường học:

 1. Đảm bảo rằng sự công nhận việc học tập trước là một yếu tố không thể thiếu.
 2. Thiết lập mối quan hệ vững mạnh với các doanh nghiệp.
 3. Đảm bảo có sự tham gia của nhà tuyển dụng trong việc phát triển của chương trình, đặc biệt trong quá trình thiết kế các dự án và chương trình học tập từ công việc.
 4. Phát triển các chương trình tùy chỉnh, đáp ứng được sự mong đợi và nhu cầu của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Vai trò của nhà tuyển dụng:

 1. Khuyến khích nhân viên tham gia vào các chương trình phát triển kỹ năng.
 2. Bố trí cố vấn tại nơi làm việc nhằm hỗ trợ người học.
 3. Khuyến khích trách nhiệm của nhân viên đối với sự phát triển nghề nghiệp cá nhân của họ.
 4. Phát triển các dự án và chương trình học tập từ công việc dựa trên từng mục tiêu cụ thể.

Những thông tin trên cung cấp nền tảng để các tổ chức và nhà tuyển dụng không ngừng nổ lực phối hợp với nhau trong suốt quá trình phát triển các khóa học chuyên biệt này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s