Portfolio Learning

Dưới đây là bản tiếng Việt

A portfolio approach to learning is a process and a practice that allows you to know and talk about yourself as a learner, profile your skilled self, and highlight how your learning transfers from one setting to another in order for you to achieve your life, work, and learning goals.
http://www.nscc.ca/learning_programs/portfolio

My employer, the Nova Scotia Community College, requires that all students produce a portfolio of their work as a requirement of graduation. When I have to explain the concept of portfolio to my students I explain it like this….
“If you produce a portfolio and someone who doesn’t know you looks at it, what are they going to discover about you? Ypur portfolio must show them who you are…what you have done… and what you can do.”

A student’s portfolio will include:

 • A statement of career goals
 • A resume
 • Work samples
 • A skills inventory
 • Evidence of knowledge and abilities
 • Learning narratives and reflections

Click on the graphic to check out a few online portfolios from our NSCC Truro IT students…

Portfolios

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Portfolio Learning:

Phương pháp portfolio là một quá trình cho phép người học biết và nói chuyện với bản thân với tư cách là một người học,   portfolio trình bày thông tin đầy đủ về kỹ năng của bạn, và làm rõ việc học tập của bạn chuyển tiếp từ môi trường này đến môi trường khác như thế nào để các bạn để đạt được mục tiêu về học tập, công việc và mục tiêu cuộc đời.
(tham khảo: http://www.nscc.ca/learning_programs/portfolio)

Trường CĐCĐ Nova Scotia yêu cầu tất cả các học sinh phải làm bản Hồ sơ về quá trình học tập của họ vì đây là yêu cầu bắt buộc để tốt nghiệp. Khi giải thích khái niệm Hồ sơ cho sinh viên của mình,  tôi nói như thế này:

“Nếu bạn tạo ra một Hồ sơ và người nào đó không biết bạn đọc Hồ sơ đó, họ sẽ khám phá được điều gì về bạn?  Hồ sơ của bạn phải cho họ biết bạn là ai, bạn đã làm được những gì, và bạn có thể làm gì? “.

Hồ sơ sinh viên sẽ bao gồm các nội dung sau:

 1. Mục tiêu sự nghiệp
 2. Sơ yếu lý lịch
 3. Sản phẩm mẫu (worksample) (ví dụ sinh viên sư phạm thì worksample là giáo án, bài giảng mẫu; sinh viên kỹ thuật thì worksample có thể là một sản phẩm mà sinh viên tự làm ra)
 4. Các kỹ năng bạn có
 5. Minh chứng về kiến thức và khả năng đã học được
 6. Tóm tắt việc học tập và những bài học rút ra trong quá trình học tập đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s