PLAR Prior Learning Assessment and Recognition

Dưới đây là bản tiếng Việt

PriorLearning

Prior learning assessment and recognition (PLAR), is a process of evaluating learning acquired outside the classroom for the purpose of assigning academic credit. An individual may have acquired college-level learning through corporate or military training, work experience, or independent study. It may also be referred to as prior learning assessment (PLA)  or recognition of prior learning (RPL). Methods to assess prior learning might  include a challenge exam on course material or a portfolio assessment.

PLAR acknowledges the value of learning outside a formal setting and facilitates access to credentials for ‘non-traditional’ learners. It validates the worth of learning students have achieved by themselves and may allow them to gain access to an advanced program more suited to their abilities. By assessing and recognizing a students’ skills we can eliminates unnecessary repetition and duplication of material already familiar to them. Public (and private) money is better used because people who already have skills and knowledge are not re-trained.

A PLAR process enhances students’ perception and understanding of learning as a lifelong process.

As informal learning options and the need for all of us to be lifelong learners increase, it is important for colleges to have a system of PLAR in place.

Here is an example of a PLAR policy and procedure document from Algonquin College in Canada.

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

PLAR Prior Learning Assessment and Recognition

(Công nhận đánh giá kết quả học tập ngoài lớp học của sinh viên)

Công nhận và đánh giá kết quả học tập PLAR là một quá trình đánh giá việc học tập diễn ra ngoài lớp học để cấp tín chỉ học phù hợp cho người học. Một người có thể lĩnh hội những kiến thức bậc Cao đẳng, Đại học thông qua việc đào tạo tại công ty hoặc đào tạo trong quân đội, thông qua kinh nghiệm làm việc, hoặc là việc tự học. Đây cũng có thể được hiểu là Đánh giá kết quả (PLA) hoặc là Công nhận kết quả (RPL). Các phương pháp đánh giá bao gồm: cho làm bài thi, hoặc đánh giá hồ sơ (portfolio).

PLAR công nhận giá trị của việc học bên ngoài lớp học chính thống,  và cấp chứng chỉ phù hợp cho người học.  Nó công nhận giá trị của việc học mà học sinh tự lĩnh hội, và cho phép họ  học tiếp lên chương trình cao hơn phù hợp với khả năng của mình. Bằng cách đánh giá và công nhận kỹ năng của người học, chúng ta có thể loại bỏ việc dạy lại những kiến thức đã học. Ngân sách nhà nước (cá nhân) được sử dụng hợp lý hơn bởi vì những người đã có kiến thức kỹ năng không bị đào tạo lại phần kiến thức kỹ năng đó.

Quá trình PLAR nâng cao nhận thức và hiểu biết của người học về việc học là cả cả quá trình kéo dài suốt cuộc đời.

Vì ngày càng có nhiều nhu cầu và nhiều sự lựa chọn cho việc học ở ngoài lớp, cho nên các trường rất cần có một hệ thống PLAR của mình.

Đây là ví dụ của chính sách và quy trình PLAR của trường Cao đẳng Algonquin, Canada.

Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_prior_learning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s