Meta-skills

Dưới đây là bản tiếng Việt

Meta-skills are abstract skills which have to do with other skills. They include abilities such as

 • Communication
 • Teamwork
 • Self-advocacy
 • Critical thinking
 • Discipline
 • Empathy
 • Emotional intelligence

These personal attributes are also referred to as “softskills”, “employability skills”, or “essential skills”. They are skills that are required for success in learning and in the workplace, but they are not necessarily taught formally.  These are life skills.

Bruce Woodcock’s Employability Skills Map, Kent University:

Skills-Map

A dilemma for many post-secondary institutions is how to assess meta-skills and how to impart them to students who may not have learned them informally. Offering and requiring specific courses such as communications or logic and problem solving is one solution. Another is to integrate these skills into the expectations for each course.

No matter how they are dealt with one thing is certain… These skills are the key to success in any career and if your aim is the ongoing success of your students, you need to ensure that students have adequate meta-skills and provide remedial help where they are lacking.

The Conference Board of Canada lists and describes 11 employability skills which,  “…can also be applied and used beyond the workplace in a range of daily activities.”

 • Fundamental Skills
  • Communicate
  • Manage information
  • Use numbers
  • Think and solve problems
 • Personal Management Skills
  • Demonstrate positive attitudes and behaviours
  • Be responsible
  • Be adaptable
  • Learn continuously
  • Work safely
 • Teamwork Skills
  • Work with others
  • Participate in projects and tasks

Kỹ năng mềm

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Kỹ năng mềm là những kỹ năng trừu tượng cần được kết hợp với các kỹ năng khác. Kỹ năng mềm bao gồm những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tự vận động
 • Kỹ năng tư duy phê phán
 • Kỹ năng kỹ luật
 • Kỹ năng thông cảm
 • Kỹ năng về trí tuệ cảm xúc

Những thuộc tính cá nhân này cũng được gọi là “kỹ năng mềm”, “kỹ năng nghề nghiệp”, hoặc “kỹ năng cơ bản”. Đây là những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công trong học tập cũng như trong công việc, nhưng những kỹ năng này không nhất thiết phải được dạy chính thống trên trường, lớp. Đây là những kỹ năng sống.

Vấn đề đặt ra cho các trường Cao đẳng, Đại học đó là làm thế nào để đánh giá những kỹ năng mềm và truyền đạt những kỹ năng này đến những sinh viên mà chưa học được các kỹ năng này trong cuộc sống. Giải pháp đặt ra là cung cấp cho sinh viên các khóa học về giao tiếp hoặc kỹ năng logic và giải quyết vấn đề. Một giải pháp khác là tích hợp những kỹ năng này trong mỗi khóa học.

Dù cho người ta lựa chọn giải pháp nào đi chăng nữa thì cũng chắc chắn một điều rằng những kỹ năng này là chìa khóa thành công trong tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp và nếu mục tiêu của bạn là mang đến thành công cho sinh viên của mình thì bạn cần phải đảm bảo rằng sinh viên có đủ những kỹ năng này và cần có sự hỗ trợ kịp thời.

Ban Hội nghị Canada đã liệt kê và mô tả 11 kỹ năng nghề nghiệp là những kỹ năng mà “có thể được áp dụng ngoài nơi làm việc trong các hoạt động hàng ngày”

Kỹ năng cơ bản               

 1. Kỹ năng giao tiếp
 2. Kỹ năng quản lý thông tin
 3. Kỹ năng sử dụng con số
 4. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề

Kỹ năng quản lý cá nhân

 1. Thể hiện thái độ và hành vi tích cực
 2. Tinh thần trách nhiệm
 3. Khả năng thích nghi
 4. Không ngừng học hỏi
 5. Làm việc an toàn

Kỹ năng làm việc nhóm

 1. Làm việc với người khác
 2. Tham gia vào các dự án và các chương trình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s