Lifelong Learning

Dưới đây là bản tiếng Việt

HCM

Years ago I realized that, with a career in IT, I was on a learning treadmill that was never going to stop. The fact that IT technicians need to be lifelong learners comes as no surprise. But, technicians are no longer alone in this. Exponential growth in knowledge (Knowledge is doubling every 12 months, soon to be every 12 hours) and the fast paced change in technology today affect each of us in every area of our lives. Constant learning is a requirement just to stay in the conversation and, luckily, it’s at our finger tips…literally!  Learning is no longer confined to youth and the classroom but takes place throughout life and in a range of situations.

Lifelong learning is the “lifelong, voluntary, and self-motivated pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. As such, it not only enhances social inclusion, active citizenship and personal development, but also competitiveness and employability.[1]

Today, learning outside the classroom is so prevalent that it is being recognized by many traditional colleges and universities. Most post-secondary institutions have a Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR) process in place to provide enrolling students with credit for knowledge or skills they have acquired outside of traditional organizations. Some colleges and universities, and also significant commercial organizations, are taking this a step further and formulating plans to offer standard credentials for self-study courses.  And what if a learner hopes to establish credentials outside of any College or University? The Digital badges system, which allows learners to earn “badges” for completing online courses, is one example of a system that could challenge the paradigm of diplomas in higher education. The Chronicle of Higher Education notes that more and more online educational websites are adopting badges to mark achievement.

Another important piece in this issue is portfolio. With a career or personal portfolio a learner can document his knowledge and skills and provide evidence of learning and capacity. I had a friend who was granted placement in a Master’s of Oceanography program at a major University, without any undergraduate studies. What he provided to the University was a portfolio that documented a 25 year career with the Canadian Coast Guard and clearly demonstrated his experience, knowledge, and capabilities.

If the formal post-secondary education system is going to survive, colleges and universities need to offer options for lifelong learners. In A Manifesto for Community Colleges, Lifelong Learning and Autodidacts, Sean Michael Norris suggests that learners are openly looking for alternatives to the traditional credentialing system of universities and colleges. “The new culture of learning is one where learning takes place all the time, everywhere, and according to learners’ own preferences and motivations.” Norris distinguishes between learning, which can be independent, and education, which must be “granted” or credentialed. I can’t argue with his point that “….the degree grants the student her hard-earned credential, but it does not make a person more herself, more productive, more capable, or more sustainably successful.” His main point is that “community colleges are situated best among all institutions of higher education to open education to the lifelong, autonomous learner.” Norris sees the Community College as more humanistic, more open, and ultimately, more learner-centered.


[1] http://www.oiirj.org/ejournal/apr-may-june2012/14.pdf

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Học tập suốt đời

Việc học ngày nay không còn bị giới hạn trong phạm vi học sinh với lớp học nữa, mà việc học diễn ra trong cuộc sống, thông qua rất nhiều tình huống khác nhau.

Học tập suốt đời là “kéo dài cả cuộc đời, mang tính tự nguyện, và  chủ động lĩnh hội kiến thức vì mục đích cá nhân hoặc mục đích nghề nghiệp. Như vậy, nó không chỉ giúp tăng cường hòa nhập xã hội, thực hiện quyền công dân và phát triển cá nhân mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh và cơ hội có việc làm ” [1]

Ngày nay, việc học tập ngoài lớp học là rất phổ biến, và nó đang được rất nhiều trường Cao đẳng và Đại học truyền thống công nhận. Hầu hết các trường sau trung học đều thực hiện Quá trình Công nhận và Đánh giá việc Học ngoài (Quá trình PLAR) để cấp chứng nhận cho người học về những kiến thức hoặc kỹ năng mà họ đã đạt được khi học bên ngoài lớp học. Một số trường Đại học và Cao đẳng và cả những tổ chức thương mại lớn cũng đang lên kế hoạch đưa ra những chuẩn mực để công nhận những khóa tự học. Sẽ như thế nào nếu người học muốn có chứng chỉ không thuộc bất cứ trường Cao đẳng, Đại học nào? Hệ thống Digital badges (Huy hiệu số) cho phép người học được nhận “Huy hiệu” vì đã hoàn thành các khóa học trực tuyến.  Đây là một ví dụ của hệ thống đánh giá mới, hệ thống này có thể thách thức các mô hình văn bằng trong giáo dục đại học.  Tờ Chronicle of Higher Education chỉ ra rằng ngày càng có nhiều trang web giáo dục trực tuyến lựa chọn “Huy hiệu” để đánh giá thành tích học tập.

Một phần quan trọng khác trong việc đánh giá này là Portfolio-Hồ sơ. Với một bộ  Hồ sơ cá nhân hay Hồ sơ sự nghiệp, người học có thể  lưu lại thông tin về kiến thức và kỹ năng đã học và cung cấp minh chứng cho việc học tập và khả năng của mình. Tôi có một người bạn chưa học Đại học, nhưng đã được chấp nhận vào học chương trình Thạc sĩ Hải Dương học tại một trường Đại học lớn. Thông tin mà anh ta cung cấp cho trường Đại học đó chỉ là một cuốn Hồ sơ ghi lại quá trình 25 năm làm việc cho tổ chức Cảnh sát biển Canada và trong cuốn hồ sơ đó anh đã trình bày rõ ràng chi tiết về kinh nghiệm, kiến thức, và khả năng của mình.

Nếu hệ thống giáo dục sau trung học muốn tiếp tục tồn tại, thì các trường cần phải đưa ra các lựa chọn cho việc học tập suốt đời.

[1] http://www.oiirj.org/ejournal/apr-may-june2012/14.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s