Internationalization of Education

Dưới đây là bản tiếng Việt 

internaltionalization

Internationalization of education refers to the growing trend of students and faculty travelling to study outside of their own country. As well, it includes the accommodation of foreign students into our post-secondary institutions and the co-operative projects we undertake with foreign partners. Education is becoming truly global. 

Regarding internationalization efforts in Vietnam, the Strategy for Education Development 2001-2010 and the Vietnam Higher Education Renovation Agenda 2006-2020 outlined policy targets, which include:

 • Developing an international integration strategy for the country‘s higher education system
 • Expanding cooperation with foreign countries and institutions to establish high-tech centers  and  carry out joint scientific research projects
 • Launching a strategy on teaching and learning in foreign languages, especially in English
 • Improving the quality of research and training programs while maintaining national identity and traditional values
 • Exercising quality control in training services (including on-line programs) provided by foreign training institutions
 • Taking every opportunity to attract highly qualified experts from foreign countries and attract overseas Vietnamese and Vietnamese citizens trained abroad to come back and make contributions to nation-building
 • Participating in the international human resource training market, moving towards the export of skilled labor

Ever country in the world is dealing with the issue of internationalization  as, in the education field, national boundaries make way for global villages.

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Quốc tế hóa giáo dục

Quốc tế hóa giáo dục đề cập đến xu hướng du học ngày càng tăng của sinh viên và giảng viên. Đồng thời, quốc tế hóa giáo dục còn bao gồm xu hướng hội nhập của sinh viên nước ngoài vào các trường Cao đẳng, Đại học và các chương trình hợp tác đang được tiến hành với các đối tác nước ngoài. Giáo dục đang dần thực sự mang tính chất toàn cầu.

Liên quan đến vấn đề nỗ lực thực hiện quốc tế hóa tại Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và Chương trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam 2006-2020 đã đề ra một số mục tiêu chính sách như sau:

 • Phát triển chiến lược hội nhập quốc tế cho hệ thống giáo dục đại học của đất nước trong bối cảnh Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Mỹ (BTA), Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS);
 • Mở rộng hợp tác với các nước và các tổ chức nước ngoài nhằm thành lập trung tâm công nghệ cao trong các cơ sở giáo dục đại học và để có thể thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học liên kết;
 • Phát động chiến lược dạy và học bằng tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Lựa chọn và đưa vào sử dụng các chương trình đào tạo , giáo trình và các tài liệu tiên tiến và hiện đại, các chương trình đào tạo, giáo trình và các tài liệu này đang được sử dụng trong các trường đại học nước ngoài phù hợp cho nhu cầu phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ và quản lý kinh tế;
 • Nâng cao chất lượng các chương trình nghiên cứu và đào tạo với các đặc điểm riêng biệt của đất nước để thu hút các nhà nghiên cứu và sinh viên nước ngoài duy trì bản sắc dân tộc và các giá trị truyền thống;
 • Phát triển các mối quan hệ bằng cách trao đổi giảng viên và sinh viên, liên kết đào tạo và liên kết các chương trình nghiên cứu với các trường đại học nước ngoài và tiếp tục cử cán bộ giảng dạy và sinh viên ra nước ngoài học tập tại các khu vực trọng điểm có sử dụng nguồn kinh phí nhà nước;
 • Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện và khuyến khích nghiên cứu ở nước ngoài đối với những sinh viên có khả năng về tài chính.
 • Phê duyệt “Hội nghị khu vực về công nhận nghiên cứu, các văn bằng, Chứng chỉ trong giáo dục đại học tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương”, ký kết các hiệp ước song phương tương tự và thiết lập các tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan.
 • Thiết lập các nguyên tắc và quy trình rõ rang, thuận lợi nhằm khuyến khích các tổ chức nước ngoài có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng và trình độ cao thành lập các cơ sở giáo dục với 100% vốn nước ngoài hoặc các công ty liên doanh với đối tác Việt Nam trong giáo dục đại học, đào tạo nghề và giáo dục từ xa, cung cấp các khóa học ở cấp khu vực và quốc tế;
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng trong các dịch vụ đào tạo (bao gồm các chương trình trực tuyến) được cung cấp bởi các cơ sở đào tạo nước ngoài.
 • Tham gia và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và trên thế giới nhằm bảo vệ người học trong nước;
 • Tận dụng mọi cơ hội để thu hút các chuyên gia có trình độ cao từ nước ngoài cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ nghiên cứu, đồng thời xây dựng chính sách có hệ thống nhằm thu hút kiều bào và công dân Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài trở về và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước;
 • Tham gia vào thị trường đào tạo nguồn nhân lực quốc tế, tiến tới xuất khẩu lao động có tay nghề cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s