Informal Learning

Dưới đây là bản tiếng Việt

Wikipedia lists the following characteristic of informal learning:

  • It usually takes place outside educational establishments;
  • It does not follow a specified curriculum and is not often professionally organized but rather originates accidentally, sporadically, in association with certain occasions, from changing practical requirements;
  • It is not necessarily planned pedagogically conscious, systematically according to subjects, test and qualification-oriented, but rather unconsciously incidental, holistically problem-related, and related to situation management and fitness for life;
  • It is experienced directly in its “natural” function of everyday life.
  • It is often spontaneous.[1]

informallearningYou Can’t Manage Informal Learning[2]

As you can see from Jane Hart’s graphic, informal learning is often unintentional and results from dealing with daily tasks, reading, observing, having conversations and meeting people. A significant part of informal learning are the meta-skills required for success in the workplace. Informal learning may also be intentional as in the type of activity I’m involved in here: researching, networking, organizing knowledge, and blogging.

And, of course, informal learning is often directly link to social learning and lifelong learning. As, Lisa Nielson, points out, “The articles you read, comments you make, and ideas you share on social platforms like Twitter tell a compelling story of your knowledge and interests. However, right now all of that work is undocumented.” In her blog entry on Knowit, Nielson suggests there may be , “…a way to turn all this learning into something that could be quantified.”…which leads to us to linkages with PLAR and portfolio.

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Học phi chính thống (thông qua các hoạt động hàng ngày)

Từ điển Wikipedia liệt kê những đặc điểm sau của Informal learning (học thông qua các hoạt động hàng ngày)

  • Việc học thường diễn ra bên ngoài bối cảnh trường lớp
  • Thường không theo một khung chương trình cụ thể nào, cũng không được tổ chức một cách chuyên nghiệp, nhưng diễn ra một cách tự nhiên, không thường xuyên, thường liên quan đến những dịp nhất định, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đang thay đổi.
  • Không nhất thiết phải được lên kế hoạch một cách mô phạm, có hệ thống, không nhất thiết là phải học theo từng môn, học để làm bài kiểm tra, lấy bằng cấp, Informal learning diễn ra một cách tình cờ không có chủ định, chỉ liên quan đến các vấn đề, xử lý tình huống.
  • việc học được trải nghiệm trực tiếp qua các chức năng “tự nhiên” của cuộc sống hàng ngày (ăn, uống, đi chơi, ngồi nói chuyện với gia đình, …)
  • việc học thường là  tự phát [1]

informallearning

Bạn không thể quản lý việc học phi chính thống [2]

Như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ của Jane Hart, Informal learning thường là không có chủ định, việc học diễn ra thông qua việc xử lý công việc hàng ngày, đọc sách, quan sát, trò chuyện và gặp gỡ mọi người. Một phần quan trọng của Informal learning là những các kỹ năng mềm cần thiết để thành công tại nơi làm việc. Informal learning cũng có thể là có chủ ý, ví dụ trong các hoạt động sau: nghiên cứu, kết nối (networking), tự sắp xếp kiến thức của mình, và viết blog.

Và tất nhiên, informal learning thường liên quan trực tiếp tới học tập mang tính xã hội và học tập suốt đời. Như Lisa Nielson đã chỉ ra, “bài báo bạn đọc, bình luận bạn đưa ra, những ý kiến bạn chia sẻ trên những trang mạng xã hội như Twitter đều thể hiện kiến thức và mối quan tâm của bạn. Tuy nhiên, tất cả những công việc đó chưa được ghi chép lại” Trong blog của mình trên trang Knowit, Nielson đưa ra ý kiến rằng có thể có…. “một cách để định lượng được tất cả việc học này”, điều này khiến chúng ta nghĩ đến PLARportfolio.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Informal_learning

[2] http://www.c4lpt.co.uk/blog/2011/10/28/you-cant-manage-informal-learning-only-use-of-informal-media/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s