BYOD Bring your own device…

Dưới đây là bản tiếng Việt

Students and faculty are bringing their own technology into the classroom. They come equipped with e-readers, smart phones, tablets, laptops…They expect to access school resources and course resources from their own devices. They also come with their own online identities. They have Email, Dropbox, Google Drive, Evernote, blogs, Facebook sites, twitter accounts…

There are challenges and opportunities involved with having this connectivity and technology on campus. We no longer have the option of saying “Leave it home”. We must deal with it.

Students need access to online course resources; they want to register and pay for courses online; and access their grades online. Instructors want to use their own tablets and laptops and link them to campus infrastructure. They want to communicate with their students in real-time and they want to setup collaborative learning environments online. Everyone wants access to open educational resources. Administrative staff need to ensure sensitive student and faculty data is accurate and secure. Technology staff need to ensure the campus infrastructure can accommodate performance demands and they need to guard against a myriad of security issues.

Colleges need to revisit their existing technology use policies and determine to what extent they cover the use of personal devices and services. At a minimum a college should have a technology policy in place that makes each group (faculty, students and staff) aware of their responsibilities.  If a college decides to develop a BYOD policy it should not be so restrictive as to be dysfunctional. It must provide individuals with choice regarding their technology  (“Blackberry only” no longer works.). Students, faculty, and staff all need to be educated regarding security issues and , of course,  any BYOD policy should be reviewed regularly. Technology is a moving target.

BYOD

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Mang theo thiết bị học của riêng mình

Sinh viên và giáo viên đang có xu hướng mang công nghệ vào lớp học. Học được trang bị thiết bị đọc sách điện tử (e-readers),smart phones, máy tính bảng, máy tính xách tay. Họ muốn truy cập vào các nguồn tài liệu học tập, các khóa học từ thiết bị riêng của mình. Trên mạng, họ cũng có những danh tính của riêng mình. Họ có email, dropbox, Google Drive, Evernote, blogs, Facebook, tài khoản twitter.

Có những thách thức và cơ hội liên quan đến công nghệ và phương tiện kết nối như thế này. Chúng ta không thể nói “Hãy về nhà giải quyết” được nữa . Chúng ta phải đối đầu với vấn đề này.

Sinh viên cần được tiếp cận với những tài liệu học tập online, họ muốn đăng ký và trả chi phí cho các khóa học trực tuyến, xem kết quả học tập online. Giảng viên muốn dùng máy tính bảng và laptop và kết nối đến trường học. Họ muốn giao tiếp với sinh viên, và họ muốn tạo ra môi trường học tập tương tác online. Mọi người đều muốn tiếp cận những nguồn tài liệu học tập mở. Nhân viên hành chính muốn đảm bảo rằng những dữ liệu về sinh viên và giáo viên phải chính xác và bảo mật. Nhân viên công nghệ thông tin muốn đảm bảo rằng hệ thống cơ sở hạ tầng phải đáp ứng đựng yêu cầu về kết quả công việc, và họ cần bảo vệ hệ thống từ vô số các vấn đề về an ninh.

Các trường đại học cần xem xét lại chính sách sử dụng công nghệ hiện có của trường và xác định lại mức độ sử dụng các thiết bị và dịch vụ cá nhân. Tối thiểu, một trường đại học nên có một chính sách về công nghệ giúp mỗi nhóm (giảng viên, sinh viên và nhân viên) nhận thức được trách nhiệm của mình. Nếu một trường đại học quyết định phát triển chính sách BYOD thì không nên quá hạn chế. Trường cần mang đến sự lựa chọn công nghệ cho từng cá nhân. (ví dụ yêu cầu “Chỉ được sử dụng điện thoại Blackberry” đã không còn hiệu quả) . Sinh viên, giảng viên và nhân viên đều cần phải được giáo dục về các vấn đề an ninh, bảo mật và chính sách BYOD cần được xem xét lại thường xuyên. Công nghệ là một mục tiêu luôn biến động.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s