Service Learning

Dưới đây là bản tiếng Việt

Summer 2011 106

“In doing we learn.”
George Herbert

Service learning happens along a scale which goes from volunteering on the one hand to learning on the other. Pure volunteering, without an advancement of knowledge, is not service learning. Neither is a situation where you gain knowledge and learn but make no contribution. Somewhere in between is the situation where you give and at the same time as you give, you learn and grow. To gain knowledge and skills while you are helping or producing something of value for someone else, is the ideal “win-win” situation.

Service learning, as with most learning, is often encountered outside of the classroom. However, service learning projects used as a learning experience within a formal course, should have very specific learning outcomes, which are linked to the course, as well as appropriate assessments.

For example, in 2011, I traveled, along with another faculty member and two IT students, to Tanzania to install a computer network in a Vocational Education Training Authority (VETA) in Mikumi National Park.

Our service mandate and learning objectives were identified before we left:

Provide VETA Mikumi with a sustainable network infrastructure that would interconnect workstations in an Intranet, providing content management and learning management systems as well as providing optimized access to the Internet; using technologies and equipment suitable for the operating environment at VETA Mikumi.

For our students, the Mikumi project addressed the following learning objectives:

  • Apply problem solving strategies in situations where the problems and desired solutions are both clear and unclear.
  • Communicate information and ideas in ways that are appropriate to the purpose and audience through oral, written, and graphic means.
  • Use information gathering techniques, analyze and evaluate information, and use information technology to assist in the collecting, analyzing, organizing, and presenting of information.
  • Manage and direct one’s own learning.
  • Work with others as a member of a team to achieve a shared goal, help other people to learn on the job, and respond effectively to the needs of a client.

The two NSCC students who traveled to Tanzania had, I feel, an ideal service learning experience. They used their skills, their knowledge, and their experience to install a sable, reliable network infrastructure   at  the  Mikumi  Campus.   They  learned  about  teamwork, communication, the reality of technology in the field, and  the value of a global perspective. The project was what service learning should be: effective, rewarding, and enjoyable.

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Học tập thông qua phục vụ cộng đồng

Học tập thông qua phục vụ cộng đồng diễn ra theo một tiến trình từ việc tình nguyện đến học tập . Hoạt động tình nguyện đơn thuầ, không nâng cao kiến thức thì không được gọi là Service learning. Hoặc trong trường hợp người học lĩnh hội được kiến thức nhưng không có đóng góp cho cộng đồng thì cũng không phải là Service learning. Có những tình huống khi bạn bạn cho đi điều gì đó, và cùng lúc bạn cũng học được điều gì đó thì đó cũng được gọi là Service learning. Lĩnh hội được kiến thức và kỹ năng trong khi bạn đang giúp đỡ hoặc tạo ra giá trị cho người khác là tình huống điển hình hai bên cùng có lợi.

Service learning, như hầu hết các hình thức học tập khác thường diễn ra bên ngoài lớp học. Tuy nhiên những dự án Service learning được sử dụng trong một khóa học chính thống thì cần có yêu cầu về kết quả học tập đầu ra rõ ràng liên quan đến khóa học, và có phương pháp đánh giá phù hợp.

Ví dụ:

Năm 2011, tôi đi du lịch với một giáo viên khác và 2 sinh viên CNTT đến Tanzania để lắp đặt mạng máy tính cho một Cơ quan Đào tạo dạy nghề (VETA) ở công viên quốc gia Mikumi.

Nhiệm vụ và mục đích học tập đều được xác định trước khi chúng tôi đi:

Cung cấp cho VETA Mikumi hệ thống mạng ổn định mà có thể kết nối các máy tính trong  mạng nội bộ, cung cấp hệ thống quản lý nội dung và quản lý học tập, cũng như cho phép truy cập Internet tối ưu, sử dụng công nghệ và thiết bị phù hợp với môi trường hoạt động tại VETA Mikumi.

Với sinh viên, dự án Mikumi đề ra những mục tiêu học tập sau:

  • Áp dụng chiến lược giải quyết vấn đề trong 2 trường hợp là các vấn đề và giải pháp mong muốn đều rõ ràng và không rõ ràng.
  • Truyền đạt thông tin và ý tưởng một cách phù hợp với mục đích đã đặt ra và quan sát thông qua các phương tiện : văn bản nói, văn bản viết và  biểu đồ.
  • Sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích và đánh giá thông tin, và sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ  việc thu thập, phân tích, tổ chức và trình bày thông tin.
  • Quản lý và chỉ đạo việc học tập của chính mình.
  • Làm việc với những thành viên khác của nhóm để đạt được mục tiêu chung, giúp đỡ người khác tìm hiểu về công việc, và đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng.

Hai sinh viên NSCC đi du lịch tới Tanzania đã có trải nghiệm về Service learning rất tuyệt vời. Họ đã sử dụng các kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ để cài đặt một hệ thống mạng ổn định và có uy tín tại trường Mikumi. Họ đã học được kinh nghiệm về làm việc nhóm, giao tiếp, thực tế về công nghệ, và giá trị của góc nhìn toàn cầu. Dự án có kết quả đúng với bản chất của Service learning: hiệu quả, bổ ích và thú vị.

Tìm hiểu thêm về Service learning ở Viet Nam:

http://cetacademicprograms.com/programs/vietnam/summer-service-vietnam/https://www.facebook.com/ServiceLearningInVietnam http://vietnamservicelearning.wordpress.com/2012/08/26/hoc-tap-phuc-vu-cong-dong-la-gi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s